Wij zoeken leden voor onze Ledenraad!

Lid zijn van onze Ledenraad is leerzaam op veel fronten. Het geeft je de kans om vanuit eigen interesse en expertise jouw stem te laten horen. Op deze manier bewaak je, samen met de andere leden, de doelstellingen van Univé Noord-Holland. Omdat jij de ogen en oren van de organisatie bent, ben je een belangrijke raadgever voor de organisatie.

De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van Univé Noord-Holland. Zij brengen o.a. aandachtspunten en ideeën in. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De Ledenraad heeft o.a. de navolgende formele bevoegdheden:
a) de vaststelling van de jaarrekening;
b) het bepalen van de winstbestemming;
c) benoeming, schorsing en ontslag bestuurders;
d) benoeming van commissarissen;
e) het nemen van besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de Coöperatie;

Met jouw kennis kun je invloed uitoefenen op belangrijke zaken en iets betekenen voor de organisatie.

“Ik heb gezien dat Univé Noord-Holland alles behalve stoffig is en ik heb mij nooit gerealiseerd dat er zoveel komt kijken bij het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf. Het is mooi dat je als lid van de Ledenraad invloed kan uitoefenen op het reilen en zeilen van Univé Noord-Holland.” – de heer Bakker van de Ledenraad.

Ben je geïnteresseerd en lid van Univé Noord-Holland, stuur dan jouw CV en een korte motivatie vóór 16 mei 2022 naar Els de Geest (secretaris Raad van Bestuur). 

Heb je nog vragen? Mail deze dan naar wervingledenraad@unive.nl.

Wat wordt verwacht van de Ledenraad

De Ledenraad:

• is betrokken bij wat er leeft in de maatschappij, in de verzekeringssector en binnen Univé in het bijzonder;

• is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden en hun omgeving;

• heeft zicht op ontwikkelingen in de lokale gemeenschap en weet de betekenis daarvan voor Univé Noord-Holland te bepalen;

• beseft dat Univé Noord-Holland aangesloten is bij de landelijke Coöperatie Univé U.A.;

• heeft affiniteit met het coöperatieve karakter van Univé;

• onderschrijft de gedragscodes en -regels die op Univé Noord-Holland van toepassing zijn.

Taken en bevoegdheden Ledenraad

Alle taken en bevoegdheden van de Ledenraad zijn vastgelegd in een reglement en statuten.*

Taken waar de Ledenraad zich voornamelijk mee bezighoudt:
• de vaststelling van de jaarrekening en bepaling van de winstbestemming;
• het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gevoerde toezicht;
• benoeming van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen;
• besluitvorming fusie;
• besluitvorming statutenwijziging.

De Ledenraad signaleert namens de leden of Univé Noord-Holland haar coöperatieve rol als betrokken verzekeraar, bemiddelaar en financiële dienstverlener binnen de lokale gemeenschappen op een juiste wijze vervult. Ook vormt de raad een klankbord voor de Raad van Bestuur en de communicatieschakel tussen leden en Raad van Bestuur.

*Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie.

Aanvraag en procedure

De Ledenraad bestaat uit maximaal dertig leden die door en uit de leden van Univé Noord-Holland zijn gekozen. Als je een woonverzekering of een gebouwen- en/of roerende zaken verzekering hebt, ben je lid van de Coöperatie Univé Noord-Holland U.A. en kun je aan de verkiezing deelnemen.

We vinden het belangrijk dat de vertegenwoordigers een goede afspiegeling vormen van de leden van Univé Noord-Holland. Denk hierbij aan de maatschappelijke omgeving (leeftijd, geslacht), het marktsegment (particulier en zakelijk) en soort bedrijf (MKB en agrarisch). Daarnaast streven we naar een goede mix per regio en vertegenwoordigers die in hun regio herkenbaar zijn. Hiermee ontstaat een gebalanceerde diversiteit aan personen die onze leden vertegenwoordigen.